Porozumienie stron o rozwiązaniu umowy o pracę

Wyrok SN z 17.10.2017 r., II PK 287/16

Monitor Prawa Pracy | 1/2018
Moduł: prawo pracy

Nie ma przeszkód prawnych, aby w porozumieniu rozwiązującym stosunek pracy jego strony dobrowolnie uzgodniły obowiązek pracownika wykorzystania zarówno należnego, jak i zaległego urlopu wypoczynkowego do ustalonego dnia rozwiązania umowy o pracę (art. 30 § 1 pkt 1 KP i art. 3531 KC w zw. z art. 300 KP).

Wyrok SN z 17.10.2017 r., II PK 287/16

Przewodniczący Sędzia SN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec, Sędziowie SN: Halina Kiryło, Zbigniew Myszka (sprawozdawca). Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 17.10.2017 r. sprawy z powództwa Grażyny Z. przeciwko J. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. o ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy na skutek skargi kasacyjnej powódki od wyroku SO w W. z 10.5.2016 r. […]; oddala skargę kasacyjną i zasądza od skarżącej na rzecz strony pozwanej kwotę 1800 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu kasacyjnym.