Pojęcie przepisów o wynagradzaniu na gruncie polskich regulacji ubezpieczeniowych

Monitor Prawa Pracy | 12/2015
Moduł: prawo pracy
Małgorzata Mędrala
Pojęcie przepisów o wynagradzaniu na gruncie polskich regulacji ubezpieczeniowych

W niniejszym opracowaniu autorka podejmuje problematykę zwolnień z oskładkowania przychodów ze stosunku pracy, w postaci korzyści materialnych wynikających z przepisów o wynagradzaniu, a polegających na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji. Autorka zwraca uwagę na brak precyzji ustawodawcy co do pojęć występujących na gruncie rozporządzenia składkowego oraz Kodeksu pracy, jak również mogące występować na tym tle konsekwencje w zakresie nierównego traktowania pracodawców oraz świadczących u nich pracę pracowników i zleceniobiorców.