Pojęcie osoby zwykle zatrudnionej na terytorium dwóch lub więcej państw członkowskich (C-879/19)

ARTYKUŁ ODORZECZNICZY

Monitor Prawa Pracy | 4/2021
Moduł: prawo pracy, prawo UE
DOI: 10.32027/MOPR.21.4.6
Anna Piszczek

Przedmiotem opracowania jest wyrok TS w sprawie FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe vs. Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie (C-879/19), który zapadł 20.5.2021 r. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczył wykładni art. 14 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1408/71 z 14.6.1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie2, w wersji zmienionej i uaktualnionej rozporządzeniem Rady (WE) Nr 118/97 z 2.12.1996 r.3 – zmienionym rozporządzeniem Rady (WE) Nr 1606/98 z 29.6.1998 r.4. Poprzez swoje pytanie sąd odsyłający zmierzał do ustalenia, czy użyte w art. 14 pkt 2 zd. 1 rozporządzenia Nr 1408/71 pojęcie osoby zwykle zatrudnionej na terytorium dwóch lub więcej państw członkowskich należy interpretować w ten sposób, że obejmuje ono osobę, która w ramach jednej i tej samej umowy o pracę zawartej z jednym i tym samym pracodawcą, przewidującej wykonywanie działalności zawodowej w kilku państwach członkowskich, podczas kilku kolejnych miesięcy pracuje wyłącznie na terytorium każdego z tych państw członkowskich.The concept of a person normally employed on the territory of two or more Member States (C-879/19)

The subject of the study is the judgment of the Court of Justice in the case FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe vs. Social Insurance Institution, Warsaw I Office, Poland (C-879/19), which was delivered on 20 May 2021. The request for a preliminary ruling concerned the interpretation of Article 14(2)(b) of Council Regulation (EEC) No 1408/71 of 14 June 1971 on the application of social security schemes to employed persons, self-employed persons and members of their families moving within the Community, as amended and updated by Council Regulation (EC) No 118/97 of 2 December 1996 (OJ 1997 L 28, p. 1), as amended by Council Regulation (EC) No 1606/98 of 29 June 1998 (OJ 1998 L 209, p. 1). By its question, the referring court asks whether the concept of a person normally employed on the territory of two or more Member States in the first sentence of Article 14(2) of Regulation No 1408/71 must be interpreted as including a person who, under a single employment contract concluded with a single employer providing for the pursuit of professional activity in several Member States, works, for several successive months, solely on the territory of each of those Member States. Key words: social security, determination of the legislation applicable, person normally employed on the territory of two or more Member States, single employment contract. Słowa kluczowe: zabezpieczenie społeczne, określenie właściwego ustawodawstwa, osoba zwykle zatrudniona na terytorium dwóch lub więcej państw członkowskich, jedna umowa o pracę.