Pojęcie mobbingu

Wyrok SN z 22.4.2015 r., II PK 166/14

Monitor Prawa Pracy | 12/2015
Moduł: prawo pracy

Pojęcie mobbingu nie obejmuje zachowań pracodawcy dozwolonych prawem.

Wyrok SN z 22.4.2015 r., II PK 166/14

Przewodniczący Sędzia SN Krzysztof Staryk (sprawozdawca), Sędzia SN: Zbigniew Myszka, Sędzia SA Bohdan Bieniek. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 22.4.2015 r. sprawy z powództwa Jarosława K. przeciwko Muzeum Ł. w W. o zadośćuczynienie z tytułu mobbingu na skutek skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku SO w W. z 17.12.2013 r. […], uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje SO w W. do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.