Podleganie ubezpieczeniu społecznemu

Wyrok SN z 14.9.2016 r., II UK 342/15

Monitor Prawa Pracy | 1/2017
Moduł: prawo pracy

Nie treść, lecz sposób wykonania umowy decyduje o podleganiu ubezpieczeniom społecznym.

Wyrok SN z 14.9.2016 r., II UK 342/15

Przewodniczący Sędzia SN Zbigniew Korzeniowski, Sędziowie SN: Beata Gudowska, Krzysztof Staryk (sprawozdawca). Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 14.9.2016 r. sprawy z wniosku Anny C. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w T. z udziałem zainteresowanego Maxwella G. o ustalenie niepodlegania ubezpieczeniom społecznym na skutek skargi kasacyjnej wnioskodawczyni od wyroku SA w G. z 27.11.2014 r. […], oddala skargę kasacyjną.