Pakiet socjalny źródłem prawa

Monitor Prawa Pracy | 1/2007

Jak wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego, pakiet socjalny zawarty między inwestorem strategicznym a związkiem zawodowym w przejmowanej firmie jest źródłem prawa.

Jak wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego, pakiet socjalny zawarty między inwestorem strategicznym a związkiem zawodowym w przejmowanej firmie jest źródłem prawa.

Kwestia ta wynikła w sprawie Wandy P., przewodniczącej związku zawodowego pracowników firmy X. Zawarte między inwestorem a związkami zawodowymi porozumienie regulowało zasady zwalniania pracowników. Przewidziano tam terminy obowiązywania osłon socjalnych dla tych, którzy mieliby odejść z pracy ze względu na sytuację ekonomiczno-organizacyjną firmy w czasie 36 lub 42 miesięcy od przejęcia akcji firmy X przez inwestora strategicznego. Wandzie P. w styczniu 2002 r. wręczono wypowiedzenie. Po trzech miesiącach stosunek pracy uległ rozwiązaniu, a Wanda P. otrzymała stosowną odprawę, gdyż przyczyna wypowiedzenia leżała po stronie pracodawcy. Dodatkowo zwróciła się jednak o wypłatę świadczeń przewidzianych w pakiecie socjalnym dla zwalnianego członka zarządu związku. Inwestor zakwestionował to roszczenie, dowodząc, że porozumienie ze związkami obowiązywało do lutego 2001 r., a Wanda P. złożyła je o ponad rok później.

Sprawa trafiła do SN, który uznał, że postanowienia porozumienia zbiorowego w sprawie gwarancji socjalnych pracowniczych i związkowych, zawartego w procesie prywatyzacji pośredniej, są przepisami prawa pracy w rozumieniu art. 9 § 1 KP. Dodatkowo stwierdził również, że umowa zawarta z pracownikami firmy X nie zawierała ograniczeń stosowania zasad przyznawania odpraw dla zwalnianych związkowców. W uzasadnieniu wskazano, że takie porozumienie, jako źródło prawa, powinno być starannie spisane, a postanowienia tam zawarte mieć wyraźnie określony czas obowiązywania. Sąd ten uznał także, że pracodawca ma prawo do rozszerzenia ochrony przysługującej jego pracownikom.

A zatem sprawa zostanie zwrócona do sądu apelacyjnego, który rozstrzygnie, czy Wanda P. nadal spełnia przesłanki do otrzymania dodatkowego odszkodowania wraz z odprawą.

Wyrok SN z 22.11.2006 r., III PK 85/05