Osiągnięcie wieku emerytalnego przyczyną wypowiedzenia

Wyrok SN z 4.11.2004 r., I PK 7/04

Monitor Prawa Pracy | 9/2005
Moduł: prawo pracy

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony wyłącznie z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego jest nieuzasadnione w rozumieniu art. 45 § 1 KP.

Wyrok SN z 4.11.2004 r., I PK 7/04

Przewodniczący SSN Teresa Flemming-Kulesza, Sędziowie SN: Jerzy Kwaśniewski, Herbert Szurgacz.

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 4.11.2004 r. sprawy z powództwa Anny B. przeciwko Instytutowi Sadownictwa i Kwiaciarstwa w S. o przywrócenie do pracy, na skutek kasacji strony pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Ł. z 5.9.2003 r. [...],

oddalił kasację.

Uzasadnienie

Wyrokiem z 20.12.2002 r. SR w S. przywrócił powódkę Annę B. do pracy w pozwanym Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w S. na ostatnio zajmowane stanowisko kierownika Pracowni Fitopatologii w Zakładzie Ochrony Roślin Sadowniczych oraz orzekł o kosztach procesu.

Orzeczenie zapadło po dokonaniu następujących ustaleń faktycznych. Powódka była zatrudniona w pozwanym Instytucie od 1966 r., a od 7.1.1993 r. pracowała na stanowisku kierownika Pracowni Fitopatologii w Zakładzie Ochrony Roślin Sadowniczych. Dnia 24.5.2002 r. zostało powódce doręczone oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę. Pracodawca powołał się na dwie przyczyny wypowiedzenia: konieczność zmniejszenia zatrudnienia w Instytucie z przyczyn ekonomicznych wobec zmniejszenia dotacji statutowej przez Komitet Badań Naukowych dla Instytutu na 2002 r. oraz osiągnięcie wieku emerytalnego z prawem do pełnej emerytury. Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa wyraziła sprzeciw wobec zamiaru rozwiązania umowy o pracę z powódką. Sprzeciw ten został zgłoszony telefonicznie i potwierdzony na piśmie przez Krajową Sekcję Nauki NSZZ Solidarność. Dnia 17.6.2002 r. odbyło się kolokwium habilitacyjne powódki. Centralna Komisja do spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych zatwierdziła uchwałę Rady Naukowej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w S. z 7.6.2002 r. o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa - ochrony roślin sadowniczych dr Annie B. Zdecydowany sprzeciw wobec rozwiązania z powódką umowy o pracę wyraziły na piśmie: Związek [...]