Ograniczenie handlu w niedziele i święta

Monitor Prawa Pracy | 4/2018

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni weszła w życie 1.3.2018 r.

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni weszła w życie 1.3.2018 r. Akt ten wprowadza zakaz handlu i wykonywania czynności związanych z handlem (w tym powierzania ich pracownikowi lub zatrudnionemu na podstawie umów cywilnoprawnych) w niedziele i święta w placówkach handlowych. Zakaz handlu nie będzie jednak obowiązywać we wszystkie niedziele. Docelowo od 2020 r. na stałe wyłączone spod zakazu handlu mają pozostać: ostatnia niedziela stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i niedziela poprzedzająca Wielkanoc. W 2019 r. zakaz nie będzie obowiązywać dodatkowo w każdą ostatnią niedzielę miesiąca, a w 2018 r. zakupy będzie można zrobić zarówno w ostatnią, jak i pierwszą niedzielę miesiąca. Oznacza to, że ograniczenie handlu będzie wprowadzane stopniowo. Ustawa wprowadza także szczególne rozwiązanie w zakresie Wigilii i soboty bezpośrednio poprzedzającej pierwszy dzień Wielkiej Nocy. Handel w placówkach handlowych w te dni będzie dopuszczalny jedynie do godz.14:00. Ustawą wprowadzone zostały również zmiany dostosowujące w Kodeksie pracy, Kodeksie karnym, Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia czy ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy. W Kodeksie pracy uchylony został dotychczasowy art. 1519a KP, zgodnie z którym praca w niedziele w placówkach handlowych była dozwolona przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności. Zamiast niego wprowadzono w zakresie ograniczenia pracy w placówkach handlowych wyraźne odesłanie do przepisów nowej ustawy. Z kolei zmiany w pozostałych aktach prawnych związane są z potrzebą zapewnienia przestrzegania ograniczeń w handlu. W Kodeksie karnym spenalizowano jako przestępstwo złośliwe lub uporczywe powierzanie wykonywania pracy w handlu lub wykonywania czynności związanych z handlem pracownikowi lub zatrudnionemu wbrew zakazowi handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele i święta lub 24 grudnia, lub w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy po godz. 14:00. Przestępstwo zagrożone jest karą grzywny lub ograniczenia wolności. W Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia przyznano natomiast inspektorom pracy uprawnienie do bycia oskarżycielem publicznym w sprawach o wykroczenia związane z naruszeniem zakazów przewidzianych ustawą (wykroczenia uregulowane w art. 10 ustawy), a w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy wyposażono ten organ w kompetencje do przeprowadzania, bez uprzedzenia i o każdej porze dnia i nocy, kontroli przestrzegania przepisów dotyczących ograniczenia handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.