OFE, PPK, IKE(+) – zmiany w systemie emerytalnym 2019–2021. Analiza prawno-ekonomiczna. Część II: Pracownicze Plany Kapitałowe

Monitor Prawa Pracy | 1/2020
Moduł: prawo pracy
DOI: 10.32027/MOPR.20.1.1
Antoni Kolek, Oskar Sobolewski

 2020 r. to czas zmian w polskim systemie emerytalnym. Największą z nich, jeżeli chodzi o dodatkowe, dobrowolne oszczędzanie, jest wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), co od 1.1.2020 r. dotyczy również mniejszych pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 50 osób. Druga ważna zmiana, która z dużą dozą prawdopodobieństwa wydarzy się w 2020 r., to kwestia likwidacji Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE).
Celem II części opracowania pt. Pracownicze Plany Kapitałowe jest przedstawienie najważniejszych zagadnień związanych z PPK, etapem tworzenia, jak też funkcjonowania planów kapitałowych. W niniejszym opracowaniu zostaną również omówione najważniejsze zagadnienia związane z systemem emerytalnym w Polsce, m.in. kwestia 13. emerytury, waloryzacja i wiek emerytalny.OFE, PPK, IKE(+) – changes in pension system 2019-2021, ?legal and economic analysis. Part II: Employee Capital Plans

The year 2020 will bring many changes in Polish pension system. The biggest of which, regarding additional and voluntary savings, is the introduction of Employee Capital Plans (PPK), which from 1.1.2020 will also influence smaller businessmen, who employ at least 50 people. The second big change, which will probably occur in 2020, is the matter of closing Open Pension Funds (OFE). The purpose of Part II of the study entitled “Employee Capital Plans” is to present the most important issues connected with PPK, the stage of creation and functioning of capital plans. The present study will also discuss the most important issues connected with the pension system in Poland, i.a. the issue of the 13th pension, valorization and retirement age.
Keywords: capital plans, pension, pension system, savings, social security, social safety, OFE, IKE, PPE, PPK, IKZE, pension system 2020.
Słowa kluczowe: plany kapitałowe, emerytura, system emerytalny, oszczędzanie, zabezpieczenie społeczne, bezpieczeństwo socjalne OFE, IKE, PPE, PPK, IKZE, System emerytalny 2020.