Odwołanie ze stanowiska

Wyrok SN z 27.1.2004 r., I PK 282/03

Monitor Prawa Pracy | 5/2005
Moduł: prawo pracy

1. Zmiana regulaminu wynagradzania po dniu odwołania pracownika ze stanowiska nie uprawnia go do otrzymania wynagrodzenia za okres wypowiedzenia w wysokości wyższej od przysługującej przed odwołaniem (art. 70 § 2 zd. 2 KP).

2. Odwołanie ze stanowiska (art. 70 KP) staje się skuteczne, z chwilą gdy doszło do pracownika w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią (art. 61 KC w zw. z art. 70 § 1 i § 11 KP oraz w zw. z art. 300 KP).

Wyrok SN z 27.1.2004 r., I PK 282/03

Przewodniczący SSN Barbara Wagner, Sędziowie SN: Katarzyna Gonera, Zbigniew Hajn.

SN, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 27.1.2004 r. sprawy z powództwa Barbary K. przeciwko W. Regionalnej Kasie Chorych w P. o zapłatę, na skutek kasacji strony pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Kaliszu z 27.2.2003 r. [...]

uchylił zaskarżony wyrok w części oddalającej apelację w odniesieniu do powództwa głównego - dotyczącego zapłaty kwoty 15 263,77 zł z ustawowymi odsetkami - i w tym zakresie przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu-Sądowi Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w K., pozostawiając temu sądowi [...]