Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego

Wyrok SN z 8.3.2017 r., II PK 26/16

Monitor Prawa Pracy | 5/2017
Moduł: prawo pracy

Pracownik przebywający na urlopie wypoczynkowym nie ma obowiązku kontrolowania poczty elektronicznej.

Wyrok SN z 8.3.2017 r., II PK 26/16

Przewodniczący Sędzia SN Jerzy Kuźniar, Sędzia SA Marek Procek (sprawozdawca), Sędzia SN Maciej Pacuda. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 8.3.2017 r. sprawie z powództwa Jakuba T. przeciwko Grupie A. Sp. z o.o. z siedzibą w P. o przywrócenie do pracy i wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy na skutek skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku SO w P. z 30.4.2015 r. […];
1) oddala skargę kasacyjną; 2) zasądza od strony pozwanej Grupy A. Sp. z o.o. z siedzibą w P. na rzecz powoda Jakuba T. kwotę 1470 zł tytułem kosztów postępowania kasacyjnego.