Odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa w indywidualnym prawie pracy

Monitor Prawa Pracy | 6/2017
Moduł: prawo pracy
Sabina Pochopień
Odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa w indywidualnym prawie pracy

Celem niniejszego opracowania jest dokonanie charakterystyki odpowiedzialności ponoszonej przez pracownika na gruncie indywidualnego prawa pracy w przypadku dopuszczenia się przez niego czynu godzącego w tajemnicę przedsiębiorstwa. Autorka stawia tezę, że zachowanie stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji należy ponadto zakwalifikować jako naruszenie obowiązków pracownika wynikających z prawa pracy, skutkujące odpowiedzialnością charakterystyczną dla tego prawa.