Odpowiedzialność odszkodowawcza związków zawodowych z tytułu naruszenia klauzuli pokoju społecznego

Monitor Prawa Pracy | 11/2018
Moduł: prawo pracy, prawo cywilne
DOI: 10.32027/MOPR.18.11.1
Wojciech Radkiewicz

Celem niniejszego opracowania jest ocena dopuszczalności przypisania związkom zawodowym odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu naruszenia klauzuli pokoju społecznego. Z uwagi na fakt, że konsekwencje naruszenia względnej klauzuli pokoju społecznego zostały określone przez ustawodawcę, autor podejmuje rozważania nad kwestią naruszenia przez związek zawodowy bezwzględnej klauzuli pokoju społecznego stanowiącej rozszerzenie względnej klauzuli spokoju społecznego, która ustanawia bezwzględny obowiązek zachowania pokoju społecznego. Zaznaczyć należy, że zagadnienie odpowiedzialności odszkodowawczej związków zawodowych nie ogranicza się wyłącznie do kwestii naruszenia klauzuli pokoju społecznego, lecz dotyczy przestrzegania wszelkich postanowień obligacyjnych zawieranych w porozumieniach zbiorowych. Ze względu jednak na ograniczone ramy artykułu, analiza dopuszczalności odpowiedzialności odszkodowawczej związków zawodowych została zawężona do kwestii związanych z naruszeniem klauzuli pokoju społecznego.


Liability for damages of trade unions in virtue of violation ?of civil peace clause

The aim of the present study is evaluation of admissibility of assigning trade unions liability for damages in virtue of civil peace clause. Based on the fact that consequences of violating relative civil peace clause have been determined by the legislator. The author attempts deliberations on the matter of violation by trade unions absolute civil peace clause which constitutes enhancement of relative civil peace clause that determines absolute liability of keeping civil peace. It is worth to mention that the issue of liability for damages of trade unions does not limit only to violation of civil peace clause, it also regards respect of all obligatory decisions made in collective agreements. Because of the limited scope of the present study, the analysis of admissibility of liability for damages of trade unions has been restricted to issues connected with violation of civil peace clause. Keywords: civil peace clause, liability for damages, trade unions, contractual penalty, contractual responsibility, collective arrangement. Słowa kluczowe: klauzula pokoju społecznego, odpowiedzialność odszkodowawcza, związki zawodowe, kara umowna, odpowiedzialność kontraktowa, porozumienia zbiorowe.