Odpowiedzialność karna pracodawcy za wypadek przy pracy

Monitor Prawa Pracy | 3/2020
Moduł: prawo pracy, prawo karne
DOI: 10.32027/MOPR.20.3.3
Katarzyna Siemienkiewicz
Odpowiedzialność karna pracodawcy za wypadek przy pracy

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Naruszenie tego obowiązku może prowadzić do zaistnienia wypadku przy pracy. Narażenie pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu stanowi czyn stypizowany w art. 220 KK. W niniejszym opracowaniu dokonano charakterystyki tego czynu z perspektywy wypadku przy pracy, analizując przede wszystkim zakres pojęcia pracownika i pracodawcy, w kontekście przedmiotu ochrony przepisu oraz podmiotu typu czynu zabronionego.


Criminal liability of an employer for an accident at work

Employer is obligated to provide a safe and sanitary work conditions to employees. Violating this obligation could lead to an accident at work. Exposing an employee to a direct danger of loss of life or grievous bodily injury constitutes an act stipulated in the article 220 of criminal code. The present article shows characteristics of such an act from the perspective of an accident, analyzing primarily the scope of a definition of employee and employer, in the context of a subject of protection of the regulation and a person regarding the type of a prohibited act.
Keywords: criminal liability of an employer, accident at work, occupational safety and health, life and health of an employee.
Słowa kluczowe: odpowiedzialność karna pracodawcy, wypadek przy pracy, bhp, życie i zdrowie pracownika.