Odpoczynek tygodniowy

Monitor Prawa Pracy | 1/2018
Moduł: prawo pracy, prawo UE
Ewa Skibińska (oprac.)

Artykuł 5 dyrektywy Rady 93/104/WE z 23.11.1993 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy1 oraz art. 5 akapit pierwszy dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 4.11.2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy2 należy interpretować w ten sposób, że nie wymagają one, aby minimalny nieprzerwany okres odpoczynku tygodniowego w wymiarze 24 godzin, do którego uprawniony jest pracownik, był udzielany najpóźniej w dniu następującym po okresie sześciu kolejnych dni pracy, lecz nakładają obowiązek udzielania go w ramach każdego siedmiodniowego okresu.

Wyrok TS z 9.11.2017 r., Maio Marques da Rosa, C 306/16