Ochrona praw pracowników podczas przejęcia przedsiębiorstwa

Monitor Prawa Pracy | 2/2018
Moduł: prawo pracy, prawo UE
Ewa Skibińska (oprac.)

1. Wykładni art. 1 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 2001/23/WE z 12.3.2001 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub zakładów1 należy dokonywać w ten sposób, iż w zakres pojęcia „przejęcia przedsiębiorstwa lub zakładu” w rozumieniu tego przepisu obejmuje sytuację, w której zleceniodawca wypowiedział umowę o świadczenie usług nadzoru i dozorowania swoich obiektów zawartą z jednym przedsiębiorstwem, a następnie w celu świadczenia tych usług zawarł nową umowę z innym przedsiębiorstwem, które odmawia przejęcia pracowników pierwszego przedsiębiorstwa, jeśli sprzęt niezbędny do wykonywania omawianych usług został przejęty przez drugie przedsiębiorstwo. 2. Wykładni art. 1 ust. 1 dyrektywy 2001/23 należy dokonywać w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie przepisowi krajowemu, takiemu jak rozpatrywany w postępowaniu głównym, stanowiącemu, iż w zakres pojęcia „przejęcia przedsiębiorstwa lub zakładu” w rozumieniu tego art. 1 ust. 1 nie wchodzi utrata klienta przez podmiot w następstwie udzielenia zamówienia na świadczenie usług innemu podmiotowi.

Wyrok TS z 19.10.2017 r., Securitas, C 200/16