Ochrona pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy

Monitor Prawa Pracy | 11/2018
Moduł: prawo pracy, prawo UE
DOI: 10.32027/MOPR.18.11.11
Ewa Skibińska (oprac.)

Przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/94/WE z 22.10.2008 r. w sprawie ochrony pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy1 należy interpretować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, takiemu jak art. 4 ust. 1 bułgarskiej ustawy o ochronie roszczeń pracowników w razie niewypłacalności pracodawcy2, które nie gwarantuje roszczeń z tytułu wynagrodzenia pracowników, w sytuacji gdy ich stosunek pracy ustał wcześniej niż trzy miesiące przed wpisaniem do rejestru handlowego orzeczenia o wszczęciu postępowania upadłościowego dotyczącego pracodawcy.

Wyrok TS z 25.7.2018 r., Guigo, C 338/17