Ocena okresowa asystenta sędziego

Wyrok SN z 16.1.2019 r., I PK 143/18

Monitor Prawa Pracy | 6/2019
Moduł: prawo pracy
DOI: 10.32027/MOPR.19.6.6

Sporządzenie okresowej oceny asystenta sędziego wymaga zastosowania przesłanek z art. 94 pkt 9 KP w odniesieniu do kryteriów wymienionych w art. 148 § 2 SądyU. Wprowadzenie różnej wagi tych kryteriów przez pracodawcę zobowiązuje go do uprzedzenia ocenianego o tym fakcie. Na pracodawcy ciąży obowiązek uwzględnienia wszystkich parametrów oceny.

Wyrok SN z 16.1.2019 r., I PK 143/18


Przewodniczący Sędzia SN Katarzyna Gonera, Sędziowie SN: Bohdan Bieniek (sprawozdawca), Zbigniew Korzeniowski.
Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 16.1.2019 r. sprawy z powództwa A.P. przeciwko SO w K. o uchylenie ocen okresowych na skutek skargi kasacyjnej powódki od wyroku SO w C. z 8.2.2018 r. […];
I) uchyla zaskarżony wyrok w części objętej pkt 1 i 3 w odniesieniu do oddalenia powództwa o uchylenie negatywnych ocen okresowych oraz w całości w pkt 2 i 4 i w tym zakresie przekazuje sprawę SO w C. do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego, II) oddala skargę kasacyjną w części objętej pkt 1 i 3 w odniesieniu do oddalenia powództwa o uchylenie dobrej oceny okresowej.