Obywatele państw trzecich będący małżonkami obywateli Unii

Wyrok TSWE z 31.1.2006 r.

Monitor Prawa Pracy | 7/2006
Moduł: prawo pracy

Odmawiając obywatelowi państwa trzeciego prawa wjazdu na terytorium państw będących stronami układu w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, podpisanego 14.6.1985 r. w Schengen, oraz odmawiając wydania wizy w celu wjazdu na to terytorium obywatelom państwa trzeciego będącym małżonkami obywateli państwa członkowskiego z tego tylko względu, że zostali oni objęci wpisem do celów odmowy wjazdu w ramach systemu informacji Schengen, nie dokonując uprzednio oceny, czy obecność tych osób stanowi rzeczywiste, istniejące i dostatecznie poważne zagrożenie podstawowych interesów społeczeństwa, Królestwo Hiszpanii uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy art. 1-3 dyrektywy Rady 64/221/EWG z 25.2.1964 r. w sprawie koordynacji specjalnych środków dotyczących przemieszczania się i pobytu cudzoziemców, uzasadnionych względami porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego1.

Wyrok TSWE z 31.1.2006 r. w sprawie Komisja przeciwko Królestwu Hiszpanii,C-503/032


Stan faktyczny

Obywatel państwa trzeciego Farid pozostawał w związku małżeńskim z obywatelką hiszpańską i mieszkał wraz z rodziną w Dublinie. Po przylocie na lotnisko w Barcelonie odmówiono mu wjazdu na obszar Schengen. Odmowa ta została uzasadniona istnieniem dotyczącego Farida wpisu do celów odmowy wjazdu, dokonanego w w ramach systemu informacyjnego Schengen (SIS) na wniosek Niemiec. Wniosek o wizę złożony w konsulacie Hiszpanii w Dublinie został odrzucony z tym samym uzasadnieniem.

Małżonką obywatela państwa trzeciego Bouchair również była obywatelka hiszpańska, z którą mieszkał w Londynie. Planując rodzinną podróż turystyczną, którą zamierzał odbyć wraz z żoną, złożył w konsulacie Hiszpanii w Londynie wniosek o wizę na wjazd na obszar Schengen. Wniosek ten został odrzucony ze względu na istnienie, podobnie jak w przypadku Farida, wpisu do celów odmowy wjazdu dokonanego przez Niemcy.

Z akt sprawy wynika, że w obu przypadkach powód, dla którego wpisy te zostały wprowadzone, nie został wskazany w SIS.

W trakcie postępowania Komisja wniosła skargę do Trybunału o stwierdzenie, że odmawiając wydania wizy oraz prawa wjazdu na terytorium Hiszpanii dwóm obywatelom państwa trzeciego będącym członkami rodziny obywatela UE z tego tylko względu, iż zostali oni objęci wpisem do celów odmowy wjazdu w SIS (z inicjatywy państwa członkowskiego) i nie uzasadniając dostatecznie odmowy wydania wizy ani odmowy wjazdu, Królestwo Hiszpanii uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy art. 1-3 i 6 dyrektywy Rady 64/221.

Stanowisko Trybunału

Prawodawca wspólnotowy - uznając znaczenie zapewnienia ochrony życia rodzinnego obywateli państw członkowskich na potrzeby wyeliminowania przeszkód w realizacji podstawowych swobód zagwarantowanych przez Traktat WE3 - w rozporządzeniach i dyrektywach dotyczących swobodnego przepływu osób znacznie rozszerzył stosowanie prawa wspólnotowego dotyczącego wjazdu i pobytu na terytorium państw członkowskich na obywateli państw trzecich będących małżonkami obywateli Unii. Jeżeli obywatel Unii przemieszcza się wewnątrz Wspólnoty w celu wykonywania praw, które [...]