Obrona przed mobbingiem

Wyrok SN z 18.12.2018 r., II PK 243/17

Monitor Prawa Pracy | 4/2019
Moduł: prawo pracy
DOI: 10.32027/MOPR.19.4.5

Obrona przed mobbingiem nie powinna wymagać od pracownika nieprzedłużania terminowego stosunku pracy ani rozwiązywania z powodu mobbingu umowy o pracę na czas nieokreślony, bo nie są to efektywne sposoby przeciwdziałania deliktowym zachowaniom mobbera na gruncie bezwarunkowego obowiązku pracodawcy przeciwdziałania mobbingowemu nękaniu, poniżaniu lub ośmieszaniu pracownika (art. 943 § 1 KP).

Wyrok SN z 18.12.2018 r., II PK 243/17

Przewodniczący Sędzia SN Dawid Miąsik, Sędziowie SN: Zbigniew Myszka (sprawozdawca), Krzysztof Rączka. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 18.12.2018 r. sprawy z powództwa A.B. przeciwko W. Sp. z o.o. w L. o zadośćuczynienie i odszkodowanie w związku z mobbingiem na skutek skargi kasacyjnej powódki od wyroku SO we W. z 5.4.2017 r. […];
1) uchyla zaskarżony wyrok w pkt I, III i IV i w tym zakresie oddala apelację pozwanego, 2) oddala skargę kasacyjną w pozostałej części, 3) znosi wzajemnie między stronami koszty postępowania.