Obowiązek pracodawcy wprowadzenia usprawnień dla niepełnosprawnego pracownika

Wyrok SN z 12.11.2014 r., I PK 74/14

Monitor Prawa Pracy | 8/2015
Moduł: prawo pracy

Obowiązek pracodawcy wprowadzenia racjonalnych usprawnień dla niepełnosprawnego pracownika, o ile nie będą stanowiły nieproporcjonalnie wysokiego obciążenia, wynika z prawa europejskiego i prawa polskiego.

Wyrok SN z 12.11.2014 r., I PK 74/14

Przewodniczący Sędzia SN Beata Gudowska, Sędzia SN Bogusław Cudowski (sprawozdawca), Sędzia SA Anna Szczepaniak-Cicha. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 12.11.2014 r. sprawy z powództwa Grzegorza C. przeciwko M. Spółce Akcyjnej z siedzibą w S. o przywrócenie do pracy na skutek skargi kasacyjnej powoda od wyroku SO w S. z 19.12.2013 r. […], uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego SO w S.