Obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika korzystającego z prawa powrotu do pracy

Wyrok SN z 21.3.2019 r., II PK 248/17

Monitor Prawa Pracy | 7/2019
Moduł: prawo pracy
DOI: 10.32027/MOPR.19.7.6

Osoba, która była zatrudniona na stanowisku sekretarza powiatu, zgłasza staroście, jako nawiązującemu i rozwiązującemu stosunek pracy z takim pracownikiem – zamiar powrotu do pracy w trybie art. 53 § 5 KP. Jeśli uczyni to niezwłocznie po rozwiązaniu stosunku pracy z powodu wyczerpania okresu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, a przed wszczęciem przez pracodawcę procedury konkursowej na stanowisko sekretarza powiatu (art. 11 ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych), z mocy art. 53 § 5 KP ma pierwszeństwo w zatrudnieniu, a pracodawca jest zobligowany do ponownego zatrudnienia tego pracownika na stanowisku sekretarza powiatu lub innym wolnym stanowisku, adekwatnym do kwalifikacji pracownika.

Wyrok SN z 21.3.2019 r., II PK 248/17

Przewodniczący Sędzia SN Krzysztof Staryk (sprawozdawca), Sędziowie SN: Halina Kiryło, Maciej Pacuda. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 21.3.2019 r. sprawy z powództwa M.M. przeciwko Starostwu Powiatowemu w M. o nawiązanie stosunku pracy i odszkodowanie na skutek skargi kasacyjnej powódki od wyroku SO w G. z 24.3.2017 r. […]; uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje SO w G. do ponownego rozpoznania oraz orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.