Obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy i skutki jego naruszenia

Monitor Prawa Pracy | 7/2015
Moduł: prawo pracy
Ryszard Sadlik
Obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy i skutki jego naruszenia

W niniejszym opracowaniu autor omawia przypadki, w których możliwe jest uznanie, że doszło do naruszenia obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy.

Uwagi wstępne

Pracownik ma obowiązek dbać o dobro zakładu pracy. Jest to jeden z podstawowych obowiązków pracowniczych wynikających ze stosunku pracy. Dlatego też w razie naruszenia przez pracownika tego obowiązku pracodawca jest uprawniony do wypowiedzenia mu umowy o pracę. Natomiast w przypadku ciężkiego naruszenia tego obowiązku może także rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 KP. W praktyce okoliczności uzasadniające przyjęcie, że doszło do naruszenia tego obowiązku, są bardzo różnorodne.