Nowy projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, która ma zastąpić Komisję Trójstronną

17.02.2015
Agnieszka Fedor (opracowanie)

26.1.2015 r. w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie, podczas którego związki zawodowe oraz pracodawcy przygotowali i przedstawili wspólny projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, który został przekazany Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej.

26.1.2015 r. w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie, podczas którego związki zawodowe oraz pracodawcy przygotowali i przedstawili wspólny projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, który został przekazany Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej. Projekt ma dotyczyć zmian prowadzenia dialogu społecznego w Polsce, tj. ulepszenia prowadzenia trójstronnego dialogu, na bazie doświadczeń po kilkunastu latach funkcjonowania Komisji Trójstronnej. Koncepcja zmian spotkała się z aprobatą Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Władysława Kosiniaka-Kamysz. Strona rządowa powinna odnieść się do projektu w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Zdaniem twórców projektu formuła Komisji Trójstronnej nie jest już skuteczna. Zasady działania Komisji Trójstronnej reguluje ustawa z 6.7.2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2001 r., Nr 100, poz. 1080 ze zm.; dalej: TrójstrKomU). Komisja została powołana do życia w 1994 r. uchwałą rządu. Od czerwca 2013 r. spotkania Komisji Trójstronnej odbywały się bez udziału strony związkowej, która zawiesiła swój udział, ponieważ stwierdziła notoryczny brak uwzględnienia swoich postulatów. Zgodnie z projektem nowej ustawy, obecną Komisję Trójstronną miałaby zastąpić Rada Dialogu Społecznego. Na szczeblach wojewódzkich miałyby powstać Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego. Projekt podkreśla równowagę wszystkich stron dialogu, w tym strony rządowej. W obecnym stanie prawnym trudno mówić o równowadze. Na podstawie art. 12 TrójstrKomU, przewodniczącego Komisji wyznacza właśnie strona rządowa w postaci Prezesa RM spośród członków RM, będących przedstawicielami RM w składzie Komisji. Również silne powiązanie Komisji ze stroną rządową widać w jej strukturze organizacyjnej. Obsługę Komisji zapewnia bowiem sekretariat Komisji będący komórką organizacyjną urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw pracy. Koszty działania Komisji są zaś pokrywane z budżetu państwa w części dotyczącej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw pracy. Zgodnie z projektem, jak podaje PAP, na czele Rady ma stać na przemian przewodniczący danej organizacji partnerów społecznych, a nie jak dotychczas w Komisji Trójstronnej przedstawiciel rządu. Rada miałaby na celu opiniowanie założeń strategii i projektów aktów prawnych, jak również inicjowanie procesu legislacyjnego w celu rozwiązywania nowych problemów. Projekt zakłada, że wspólne stanowiska stron dialogu społecznego będą przyjmowane większością dwóch trzecich głosów. Do tej pory jedna strona mogła zablokować przyjęcie wspólnego stanowiska przez inne strony. Zgodnie z obecnym stanem prawnym, art. 10 ust. 3 TrójstrKomU przewiduje podjęcie uchwały przez Komisję na posiedzeniu plenarnym przy zgodzie wszystkich stron biorących udział w głosowaniu. Według założeń, Rada ma przekazywać Rządowi, Sejmowi, Senatowi i Prezydentowi roczne sprawozdania ze swej działalności. Dialog społeczny ma się stać przez to bardziej jawny dla opinii społecznej. Ponadto, Rada ma mieć osobne biuro oraz budżet. Planuje się zatem przywrócenie dialogu społecznego na forum krajowym, jak i wojewódzkim. Prezes Business Center Club w wypowiedziach publicznych podkreślił, że nowa forma prowadzenia dialogu ma pomyślnie przyczynić się również do zmiany konstrukcji społeczeństwa obywatelskiego. Zdaniem przewodniczącego Rady Głównej BCC w ramach dialogu społecznego trzeba rozwiązać wiele problemów, m.in. powiązanie wynagrodzeń w przedsiębiorstwach państwowych z ich wynikami gospodarczymi oraz zmienić formę wynagrodzeń w tych przedsiębiorstwach z rzeczowych na pieniężne. Pracodawcy RP chcą za to poruszyć kwestie związane ze wzrostem gospodarczym. Szefowi OPZZ zależy zaś na przedyskutowaniu kwestii związanych z wynagrodzeniem, zabezpieczeniem emerytalnym, społecznym, problemami związanych z zatrudnieniem. Jak zapowiada publicznie w mediach Prezes Business Centre Club, Marek Goliszewski, ostateczny projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, która zastąpi Komisję Trójstronną, powinien powstać w ciągu 1-2 miesięcy. Uczestnicy spotkania deklarowali, że nowa ustawa mogłaby zostać uchwalona nawet jeszcze przed wakacjami. Stronę związkową na spotkaniu reprezentował Piotr Duda – przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Jan Guz – przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i Tadeusz Chwałka – przewodniczący Forum Związków Zawodowych; przedstawiciele organizacji pracodawców: Henryka Bochniarz – prezydent Konfederacji Lewiatan, Andrzej Malinowski – prezydent Pracodawców RP, Marek Goliszewski – prezes Business Centre Club – Związek Pracodawców i Jerzy Bartnik – prezes Związku Rzemiosła Polskiego. Po stronie rządowej udział w rozmowach wziął Jacek Męcina – sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.