Nowy model zatrudnienia terminowego w prawie pracy? – część 2

Monitor Prawa Pracy | 5/2016
Moduł: prawo pracy
Łukasz Pisarczyk

Próbę zahamowania trwającego w Polsce od lat procesu nadużywania umów o pracę na czas określony stanowi ustawa z 25.6.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1, która weszła w życie 22.2.2016 r. W niniejszym opracowaniu autor poddaje szczegółowej analizie nowe rozwiązania prawne. Z uwagi na znaczenie i złożoność prezentowanej problematyki opracowanie zostało podzielone na dwie części. W bieżącym numerze publikujemy rozważania poświęcone m.in. umowom na czas określony zawieranym bez obiektywnego uzasadnienia oraz ustaniu umów terminowych, w tym zasadom ich wypowiadania.