Niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Wyrok SN z 11.7.2018 r., II PK 175/17

Monitor Prawa Pracy | 12/2018
Moduł: prawo pracy

W przypadku niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 53 § 1 KP pracownikowi, który stosownie do art. 1867 § 1 KP złożył wniosek o obniżenie wymiaru jego czasu pracy, a w myśl art. 1868 § 1 KP pracodawca nie mógł rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, przysługuje oprócz powództwa o przywrócenie do pracy (art. 56 § 1 KP) także roszczenie o wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy z art. 57 § 1 KP. Nie przysługuje mu zatem wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez pracy w myśl art. 57 § 2 KP.

Wyrok SN z 11.7.2018 r., II PK 175/17

Przewodniczący Sędzia SN Krzysztof Staryk (sprawozdawca), Sędziowie SN: Maciej Pacuda, Małgorzata Wrębiakowska-Marzec. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 11.7.2018 r. sprawy z powództwa A.N. przeciwko […] Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. o przywrócenie do pracy i wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy na skutek skargi kasacyjnej powódki od wyroku SO w W. z 26.1.2017 r. […];
I oddala skargę kasacyjną, II nie obciąża powódki kosztami pełnomocników pozwanego w postępowaniu kasacyjnym.