Niepodjęcie pracy po urlopie wychowawczym a rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Monitor Prawa Pracy | 4/2016

Zdaniem SN niepodjęcie przez pracownicę powracającą po urlopie wychowawczym pracy na stanowisku równorzędnym lub odpowiadającym jej kwalifikacjom, za wynagrodzeniem nie niższym niż przysługujące w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed urlopem, stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1 KP.

Zdaniem SN niepodjęcie przez pracownicę powracającą po urlopie wychowawczym pracy na stanowisku równorzędnym lub odpowiadającym jej kwalifikacjom, za wynagrodzeniem nie niższym niż przysługujące w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed urlopem, stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1 KP. Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że ocena, czy pracownica powracająca z urlopu wychowawczego i odmawiająca podjęcia pracy na powierzonym jej stanowisku dopuściła się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, zależy od ustalenia, czy nowe stanowisko było równorzędne z poprzednio zajmowanym albo czy odpowiadało kwalifikacjom pracownicy oraz czy wynagrodzenie nie było niższe od poprzedniego. Sąd ustalił, że w rozpatrywanej sprawie pracownicę dopuszczono do pracy odpowiadającej jej kwalifikacjom, w związku z czym nie miała ona podstaw do odmowy podjęcia pracy, a odmowa ta stanowiła ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Sąd Najwyższy potwierdził tym samym pogląd prezentowany już wcześniej w orzecznictwie. W wyroku z 5.2.1998 r. (I PKN 515/97, OSNAPiUS Nr 2/1999, poz. 46) SN zdefiniował „pracę odpowiadającą kwalifikacjom” tak samo jak w analizowanym wyroku (tj. „pracą odpowiednią do kwalifikacji pracownika jest praca, która ich nie przekracza i przy której te kwalifikacje znajdą choćby częściowe zastosowanie”). Jeśli zaś chodzi o kwestie odmowy podjęcia pracy na nowym stanowisku, to w podobnych stanach faktycznych SN uznawał, że uzasadnia ona rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Z wyroku z 1.12.1999 r. (I PKN 425/99, Legalis) wynika, że odmowa pracy na innym stanowisku (w wyniku przeniesienia w trybie art. 230 KP) uzasadnia rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia. Również w wyroku z 14.7.1999 r. (I PKN 149/99, OSNAPiUS Nr 19/2000, poz. 712) SN wskazał, że bezzasadna odmowa podjęcia pracy w miejscu ustalonym zgodnie z prawem stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, co uzasadnia rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Wyrok SN z 27.10.2015 r., III PK 13/15