Minimalne wynagrodzenie

Wyrok z 18.9.2014 r., Bundesdruckerei, C‑549/13

Monitor Prawa Pracy | 11/2014
Moduł: prawo pracy, prawo UE
Ewa Skibińska (oprac.)

W sytuacji takiej jak w postępowaniu głównym, w której oferent zamierza wykonać zamówienie publiczne przy wykorzystaniu wyłącznie pracowników zatrudnionych przez podwykonawcę mającego siedzibę w państwie członkowskim innym niż to, do którego należy instytucja zamawiająca, art. 56 TFUE sprzeciwia się stosowaniu przepisów państwa członkowskiego, do którego należy ta instytucja zamawiająca, zobowiązujących tego podwykonawcę do zapłaty pracownikom minimalnego wynagrodzenia określonego przez te przepisy.

Wyrok z 18.9.2014 r., Bundesdruckerei, C 549/13


Ramy prawne

1. Prawo UE

Artykuł 56 ak. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) stanowi, że ograniczenia w swobodnym świadczeniu usług wewnątrz Unii są zakazane w odniesieniu do obywateli państw członkowskich mających swe przedsiębiorstwo w państwie członkowskim innym niż państwo odbiorcy świadczenia.

2. Prawo niemieckie

Paragraf 4 ustawy kraju związkowego Północnej Nadrenii-Westfalii o zagwarantowaniu poszanowania układów zbiorowych i standardu socjalnego oraz uczciwej konkurencji przy udzielaniu zamówień publicznych1 stanowi:
„1) Zamówienia publiczne na usługi, których świadczenie wchodzi w zakres obowiązywania ustawy o delegowaniu pracowników, […]. 2) Zamówienia publiczne [...] w zakresie publicznego przewozu osób na drogach i torach kolejowych [...]. 3) Zamówienia publiczne na usługi, które nie podlegają pod ust. 1 i 2 mogą zostać udzielone tylko przedsiębiorstwom, które przy składaniu ofert zobowiązały się w drodze pisemnego oświadczenia wobec instytucji zamawiającej do wypłaty swoim pracownikom [...], tytułem spełnienia świadczenia przynajmniej minimalnej stawki godzinowej w wysokości 8,62 euro. W ramach swojego oświadczenia zobowiązującego przedsiębiorstwa muszą wskazać rodzaj układu zbiorowego, jakim jest związane przedsiębiorstwo oraz wysokość minimalnych stawek godzinowych wypłaconą pracownikom zatrudnionym do spełnienia świadczeń”.