Kwestia regulacji „prawa do odłączenia” w polskim porządku prawnym z perspektywy aktualnych przepisów KP

Monitor Prawa Pracy | 1/2022
Moduł: prawo pracy
DOI: 10.32027/MOPR.22.1.2
Justyna Tlatlik
Kwestia regulacji „prawa do odłączenia” w polskim porządku prawnym z perspektywy aktualnych przepisów KP

Celem niniejszego opracowania jest odniesienie planowanej regulacji „prawa do odłączenia” na gruncie prawa UE do aktualnie obowiązujących przepisów polskiego KP. Potrzeba uregulowania „prawa do odłączenia”, rozumianego jako prawo pracownika do nieniepokojenia przez pracodawcę poza umówionym czasem pracy, zyskuje obecnie na znaczeniu, zwłaszcza zważywszy na obowiązujący stan pandemii COVID-19 i popularyzację wykonywania pracy w formie zdalnej, niewątpliwie wiążącej się z trudnościami w kontrolowaniu czasu pracy i zacieraniem się granic między życiem zawodowym a prywatnym pracowników.The issue of “the right to disconnect” regulation in Polish legal order from the perspective ?of the Labor Code

The purpose of the present article is to discuss the planned regulation of “the right to disconnect” based on EU law in the context of current regulations of the Polish Labor Code. The need to regulate “the right to disconnect”, understood as the right of the employee not to be bothered by the employer beyond company time, is very significant at the moment, especially when we consider the epidemic of COVID-19 and popularization of teleworking, which undoubtedly is connected to difficulties with working time management and blurring of the line between work and personal life of employees. Key words: right to disconnect, teleworking, right to privacy, right to rest. Słowa kluczowe: prawo do odłączenia, praca zdalna, prawo do prywatności, prawo do wypoczynku.