Kwalifikacja umowy zawartej z podwykonawcą jako umowy o dzieło

Wyrok SN z 19.10.2017 r., III UK 226/16

Monitor Prawa Pracy | 4/2018
Moduł: prawo pracy

Jeżeli w umowie o podwykonastwo (art. 6471 KC) strony, poza określeniem wszystkich istotnych cech dzieła, dokonały dalszej indywidualizacji jego przedmiotu w postaci rozwiniętego opisu rezultatu pod względem technicznym, zawartego w dokumentacji projektowej (stanowiącej załącznik do umowy), wówczas umowa z podwykonawcą może być kwalifikowana jako umowa o dzieło (art. 627 KC).

Wyrok SN z 19.10.2017 r., III UK 226/16

rzewodniczący Sędzia SN Jolanta Strusińska-Żukowska, Sędziowie SN: Krzysztof Staryk, Andrzej Wróbel (sprawozdawca). Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 19.10.2017 r. sprawy z odwołania P. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w L. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w L. z udziałem zainteresowanych: Mariusza P., Wojciecha B. o ustalenie istnienia obowiązku ubezpieczenia społecznego na skutek skargi kasacyjnej odwołującego się od wyroku SA w L. z 21.4.2016 r. […]; uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę SA w L. do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.