Kryteria doboru pracowników do zwolnienia przy zmniejszeniu zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników

Monitor Prawa Pracy | 1/2020
Moduł: prawo pracy
DOI: 10.32027/MOPR.20.1.4
Ryszard Sadlik

Pracodawca decydujący się na zmniejszenie stanu zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników powinien ustalić kryteria doboru pracowników, z którymi nastąpi rozwiązanie umowy o pracę. Zasady tego doboru podlegają jednak ocenie sądu pracy w razie wniesienia przez pracownika odwołania od wypowiedzenia, gdyż wypowiedzenie umowy o pracę wbrew ustalonym uprzednio kryteriom stanowi naruszenie przepisów o wypowiadaniu umów o pracę. Autor przedstawia najważniejsze zagadnienia związane z poprawnym określeniem kryteriów doboru pracowników oraz związane z tym wymagania formalne i ich oceny.Criteria for choosing employees to be terminated in the context of decreasing employment due to reasons not attributable to employees

Employer who decides to decrease the state of employment due to reasons not attributable to employees should establish the criteria for choosing employees who will receive termination of the contract of employment. The rules regarding the choice are liable to labor court in case an employee appeals the termination, because termination of the contract of employment against prior criteria is a violation of regulations on termination of the contract of employment. The author presents the most important issues connected with the correct description of criteria for choosing employees and formal requirements and evaluation regarding the issue. Keywords: termination due to reasons not attributable to employees, choosing employees for termination, criteria of choice regarding termination, providing reasons for termination. Słowa kluczowe: zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników, dobór pracowników do zwolnienia, kryteria doboru do zwolnienia, wskazanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę.