Koszty noclegu kierowcy w transporcie międzynarodowym

Wyrok SN z 31.10.2018 r., II PK 191/17

Monitor Prawa Pracy | 4/2019
Moduł: prawo pracy
DOI: 10.32027/MOPR.19.4.6

Koszty noclegu kierowcy w transporcie międzynarodowym może kompensować kwota jednego świadczenia (nazywanego nawet „dietą”), umówiona przez pracownika i pracodawcę z uwzględnieniem postanowień regulaminu wynagradzania i zarządzenia w sprawie diet. Świadczenie to może być niższe niż kwota 25% ryczałtu za nocleg określona w rozporządzeniu wykonawczym do art. 775 § 2 KP.

Wyrok SN z 31.10.2018 r., II PK 191/17


Przewodniczący Sędzia SN Zbigniew Korzeniowski (sprawo­zdawca), Sędziowie SN Romualda Spyt, Krzysztof Staryk.
Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 31.10.2018 r. sprawy z powództwa Stowarzyszenia […] w P. działającego na rzecz: M.K., S.S., T.T., G.Z., J.K., D.K., W.L., P.Z., T.B., P.I., S.C., G.G., P.O., S.H. przeciwko […] Sp. z o.o. w W. o zapłatę ryczałtów za noclegi i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy na skutek skarg kasacyjnych powodów od wyroku SO w Z. z 16.2.2017 r. […]; I. oddala skargi kasacyjne, II. nie obciąża powodów kosztami postępowania kasacyjnego strony pozwanej.