Konsultacja wypowiedzenia umowy o pracę z organizacją związkową

Wyrok SN z 5.10.2017 r., I PK 270/17

Monitor Prawa Pracy | 1/2018
Moduł: prawo pracy

Upływ nadmiernie długiego okresu między przeprowadzeniem konsultacji zamiaru wypowiedzenia z organizacją związkową a datą wypowiedzenia umowy o pracę, który występuje w przypadku upływu jednego roku między tymi czynnościami, implikuje ocenę, że brak ponowienia konsultacji związkowej narusza tryb z art. 38 KP.

Wyrok SN z 5.10.2017 r., I PK 270/17

Przewodniczący Sędzia SN Krzysztof Staryk (sprawozdawca), Sędziowie SN: Zbigniew Myszka, Maciej Pacuda. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 5.10.2017 r. sprawy z powództwa Ewy B. przeciwko A. Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. (który wstąpił w prawa i obowiązki Banku B. Spółki Akcyjnej w G.) o odszkodowanie na skutek skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku SO w K. z 10.3.2016 r. […]; oddala skargę kasacyjną.