Konsekwencje przekroczenia granic dozwolonej krytyki pracodawcy w ujęciu prawa karnego materialnego

Monitor Prawa Pracy | 2/2019
Moduł: prawo pracy, prawo karne
DOI: 10.32027/MOPR.19.2.1
Maria Bosak-Sojka, Wojciech Wilczak
Konsekwencje przekroczenia granic dozwolonej krytyki pracodawcy w ujęciu prawa karnego materialnego

Celem niniejszego opracowania jest analiza zjawiska krytyki pracodawcy na gruncie obowiązujących regulacji indywidulanego prawa pracy w zakresie jej dopuszczalnych granic przez zatrudnianych pracowników. Z uwagi na fakt, iż krytyka stanowi wyrażenie osądu, zawiera w swej istocie element subiektywizmu. Ten natomiast może stać się podstawą dokonania oceny, czy pogląd wyrażany przez osobę go formułującą mieści się w granicach dopuszczalnych prawem. Dopiero przekroczenie tak ujmowanej wolności słowa może bowiem stać się podstawą do analizy przedmiotowego zjawiska właśnie z punktu widzenia regulacji mieszczących się w materii prawa karnego. Dlatego też oba z zasygnalizowanych wątków zostaną rozwinięte w poszczególnych częściach opracowania.Consequences of crossing the line of permissive criticism of employer regarding substantive criminal law


The aim of the present study is the analysis of a phenomenon of criticism of employer based on effective regulations of individual labor law regarding its permissive boundaries by employees. Based on the fact that the criticism represents expression of opinion, its core incorporates an element of subjectivism, which in turn may become the basis of making judgement whether an opinion expressed by a person giving it is within permissive legal boundaries. Violating such freedom of speech may become the basis for a subject analysis of the phenomenon from the point of view of regulations within substantive criminal law. Therefore, both indicated issues will be discussed further in the paper.
Keywords: employee, employer, criticism, permissive criticism, illicit criticism, defamation, slander. Słowa kluczowe: pracownik, pracodawca, krytyka, krytyka dozwolona, krytyka niedozwolona, zniesławienie, pomówienie.