Konkurencja uprawnień pracodawcy i pracownika w okresie wypowiedzenia w świetle przepisów art. 37 oraz art. 1671 KP

Konkurencja uprawnień pracodawcy i pracownika w okresie wypowiedzenia w świetle przepisów art. 37 oraz art. 1671 KP

Monitor Prawa Pracy | 1/2010
Moduł: prawo pracy
Iwona Więckiewicz-Szabłowska

W niniejszym opracowaniu autorka analizuje funkcję ustanowienia w KP instytucji urlopu wypoczynkowego oraz zwolnienia na poszukiwanie pracy w kontekście problemu konkurencji uprawnień obu stron – pracownika do wykorzystania dni na poszukiwanie pracy w terminie uzasadnionym jego faktycznymi potrzebami w tym zakresie, oraz pracodawcy – w udzieleniu pracownikowi urlopu wypoczynkowego w terminie uzasadnionym organizacją pracy oraz jego potrzebą wykorzystania pracy pracownika.

Uwagi wstępne

Zgodnie z art. 1671 KP, który został dodany do KP ustawą z 26.7.2002 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw1, pracodawca uprawniony jest do udzielenia pracownikowi w okresie wypowiedzenia przysługującego mu urlopu wypoczynkowego2, zarówno bieżącego – w wymiarze proporcjonalnym, jak i zaległego3. Regulacja ta stanowi wyjątek od generalnej zasady wykorzystywania urlopu wypoczynkowego w terminach ustalonych przez obie strony stosunku pracy. Tym samym to pracodawca może zdecydować, czy udzieli pracownikowi w okresie wypowiedzenia urlopu wypoczynkowego, czy też wypłaci mu po zakończeniu stosunku pracy ekwiwalent. Pracownik zobowiązany jest do respektowania woli pracodawcy w powyższym zakresie4. W KP brak jest przy tym jakichkolwiek ograniczeń pracodawcy w zakresie podejmowania decyzji o udzieleniu urlopu, a także okresu, którego może to dotyczyć – o ile tylko przypadnie on w okresie wypowiedzenia.

Jednocześnie w art. 37 § 1 KP ustawodawca przewidział, że w sytuacji rozwiązania umowy za wypowiedzeniem przez pracodawcę, o ile okres wypowiedzenia wynosi co najmniej 2 tygodnie, pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. W zależności od długości okresu wypowiedzenia wymiar tego zwolnienia wynosi 2 dni robocze (w przypadku okresu wypowiedzenia o długości 2 tygodni lub jednego miesiąca) lub 3 dni robocze (w przypadku okresu wypowiedzenia o długości 3 miesięcy). Warunkiem udzielenia zwolnienia jest wniosek pracownika5. Ponadto pracownik może skorzystać z przyznanego mu uprawnienia tylko w naturze, ponieważ ustawodawca nie przewidział uprawnienia do uzyskania jakiejkolwiek rekompensaty za niewykorzystane dni na poszukiwanie pracy6.

Zwolnienie na poszukiwanie pracy

Pomimo formalnego obowiązku udzielenia przez pracodawcę zwolnienia pracownikowi, który o to wnosi w okresie wskazanym we wniosku [...]