Klauzula konkurencyjna ­ a wypowiedzenie zmieniające

Wyrok SN z 12.11.2003 r., I PK 591/02

Monitor Prawa Pracy | 3/2005
Moduł: prawo pracy

Do zmiany warunków umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy (art. 1012 KP) nie ma zastosowania art. 42 KP.

Wyrok SN z 12.11.2003 r., I PK 591/02

Przewodniczący SSN Herbert Szurgacz, Sędziowie SN: Katarzyna Gonera, Andrzej Kijowski.

SN, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 12.11.2003 r. sprawy z powództwa Tomasza W. przeciwko Fabryce Opakowań Różnych X SA w T. o ustalenie, na skutek kasacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku z siedzibą w G. z 10.9.2002 r. [...],

1. oddalił kasację,

2. zasądził od powoda na rzecz strony pozwanej kwotę 1 800 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Pozwem wniesionym przeciwko Fabryce Opakowań Różnych X SA w T. powód Tomasz W. domagał się po ostatecznym sprecyzowaniu roszczeń zasądzenia odszkodowania w wysokości 42 000 zł za nieuzasadnione i niezgodne z prawem wypowiedzenie warunków pracy i płacy z 27.11.2001 r., a ewentualnie, na wypadek nieuwzględnienia tego żądania, zasądzenia kwoty 42 000 zł tytułem odszkodowania wynikającego z zakazu konkurencji. W uzasadnieniu pozwu powód podał, iż złożone przez pozwanego wypowiedzenie zmieniające jest niezgodne z prawem, bowiem z przepisów nie wynika uprawnienie pozwanego do jednostronnego uchylenia się od realizacji zobowiązań związanych z ustanowionym zakazem konkurencji. Zgodnie z art. 42 § 1 KP wypowiedzeniu zmieniającemu podlegają tylko te elementy umowy o pracę, które stanowią warunki pracy i płacy. Zakaz konkurencji nie stanowi elementu umowy o pracę (warunków pracy) mimo umieszczenia tych postanowień w jednym dokumencie. W ocenie powoda pozwany, wykorzystując formę wypowiedzenia zmieniającego, próbował jednostronnie rozwiązać umowę o zakazie konkurencji.

W odpowiedzi na pozew pozwana X SA w T. wniosła o oddalenie powództwa, podnosząc, iż nigdy nie było potrzeby nakładania dodatkowo na powoda zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy. Zdaniem pozwanej powód nie miał dostępu do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Na pierwszej rozprawie pozwana wniosła pozew wzajemny o ustalenie rozwiązania zawartej 1.10.2000 r. pomiędzy pozwanym a powodem umowy o zakazie konkurencji i obowiązku zachowania tajemnicy w czasie trwania umowy o pracę oraz po ustaniu stosunku pracy.

Wyrokiem z 10.6.2002 r. SR-Sąd Pracy w S. zasądził [...]