Kilka uwag krytycznych o formule prawnej podróży służbowej

Monitor Prawa Pracy | 6/2019
Moduł: prawo pracy
DOI: 10.32027/MOPR.19.6.2
Michał Szypniewski
Kilka uwag krytycznych o formule prawnej podróży służbowej

Niniejszy artykuł analizuje formułę prawną podróży służbowej, którą definiuje się jako wykonywanie zadania służbowego poza obszarem, gdzie pracodawca ma swoją siedzibę lub poza stałym miejscem pracy, na polecenie pracodawcy. Autor koncentruje się na aksjologicznym uzasadnieniu podróży służbowej, nieistniejących granicach tej instytucji i działalności sądowniczej jako próbie naprawienia nieudanej konstrukcji prawnej podróży służbowej.A few remarks about the legal formula of a business trip

This paper examines the legal formula of a business trip which is defined as performing an official task outside the area where the employer has its registered office or outside the regular workplace, at the employer’s request. The author focuses on axiological justification of a business trip, non-existing limits of this institution and judicature activity as an attempt to adjust the unsuccessful legal construction of a business trip. Keywords: business trip, employer’s order, subordination, limits of subordination, posting of workers. Słowa kluczowe: podróż służbowa, polecenie pracodawcy, podporządkowanie, granice podporządkowania, delegowanie.