Jurysdykcja w sprawach dotyczących indywidualnych umów o pracę

Monitor Prawa Pracy | 10/2018
Moduł: prawo pracy, prawo UE
DOI: 10.32027/MOPR.18.10.9
Ewa Skibińska (oprac.)

Wykładni art. 20 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) Nr 44/2001 z 22.12.2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych1 należy dokonywać w ten sposób, że w sytuacji, takiej jak rozpatrywana w postępowaniu głównym, ten przepis przyznaje pracodawcy prawo do wytoczenia przed właściwym sądem rozpoznającym pierwotny pozew wniesiony przez pracownika powództwa wzajemnego opartego na umowie cesji wierzytelności zawartej między pracodawcą a pierwotnym posiadaczem wierzytelności po wytoczeniu pierwotnego powództwa.

Wyrok TS z 21.6.2018 r., Petronas Lubricants Italy, C 1/17