Interes publiczny w rozgraniczeniu funkcji oceny pracowniczej i kary porządkowej w zakładzie pracy

Monitor Prawa Pracy | 2/2019
Moduł: prawo pracy
DOI: 10.32027/MOPR.19.2.2
Piotr Krzyżaniak
Interes publiczny w rozgraniczeniu funkcji oceny pracowniczej i kary porządkowej w zakładzie pracy

Celem niniejszego opracowania jest wykazanie, że z uwagi na odmienny charakter ochrony prawnej pracownika w związku z korzystaniem przez pracodawcę z opartych na ustawie kompetencji władczych do egzekwowania odpowiedzialności porządkowej oraz przeprowadzania oceny pracowniczej ich zakresy zastosowania de lege lata są rozgraniczone, a de lege ferenda powinny być rozgraniczone wyraźnie. Autor wskazuje problemy, które rodzą się w praktyce przeplatania tych dwóch funkcjonalnie odmiennych kompetencji pracodawcy, jak też poddaje analizie możliwości ich rozgraniczenia.Public interest in demarcating between function of appraisal ?and penalty for breach of order in workplace

The aim of the present study is to show that based on different character of legal protection of an employee in regard to use by an employer competence-based power to enforce employees’ liability for maintenance of order and implement appraisal, their scope of use de lege lata is demarcated, and de lege ferenda should be clearly demarcated. The author points out problems which arise in practice of mixing those two functionally different competences, and also analyses possibilities of their demarcation.
Keywords: responsibility in respect of order, appraisal, continuous act, forbearance. Słowa klucze: odpowiedzialność porządkowa, ocena pracownicza, czyn ciągły, zaniechanie.