Instrumenty rynku pracy służące realizacji prawa do pierwszej pracy młodych bezrobotnych

Monitor Prawa Pracy | 12/2020
Moduł: prawo pracy
DOI: 10.32027/MOPR.20.12.1
Ewa Staszewska
Instrumenty rynku pracy służące realizacji prawa do pierwszej pracy młodych bezrobotnych

Pandemia COVID-19 spowodowała w UE bezprecedensową recesję gospodarczą, która prawdopodobnie doprowadzi do ponownego dramatycznego wzrostu bezrobocia młodzieży i liczebności młodych ludzi NEET, na co zwrócono uwagę w zaleceniu Rady UE z 30.10.2020 r. w sprawie pomostu do zatrudnienia – wzmocnienie gwarancji dla młodzieży oraz zastępujące zalecenie Rady z 22.4.2013 r. w sprawie ustanowienia gwarancji dla młodzieży (2020/C 372/01). Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jak polski ustawodawca przygotowany jest do realizacji nowego zalecenia z 2020 r., a co za tym idzie, jak realizowane jest prawo do pierwszej pracy młodych bezrobotnych.Labour market instruments for the implementation of the right to the first job of the young unemployed

The COVID-19 pandemic has spiralled the EU into an unprecedented economic recession, which is likely to bring back dramatically high youth unemployment and NEET rates, as highlighted in the EU Council Recommendation of 30 October 2020 on A Bridge to Jobs – Reinforcing the Youth Guarantee and replacing the Council Recommendation of 22 April 2013 on establishing a Youth Guarantee (2020/C 372/01). The aim of the article is an attempt to answer the question of how the Polish legislator is prepared to implement the new 2020 recommendation and, consequently, how the right of the unemployed to their first job is implemented. Keywords: young unemployed, right to work, internship, subsidized employment Słowa kluczowe: młody bezrobotny, prawo do pracy, staż, zatrudnienie subsydiowane