Informacja o wysokości wynagrodzenia pracownika 
– tajemnica pracownika czy pracodawcy?

Monitor Prawa Pracy | 11/2018
Moduł: prawo pracy
DOI: 10.32027/MOPR.18.11.3
Kamila Płaczek
Informacja o wysokości wynagrodzenia pracownika 
– tajemnica pracownika czy pracodawcy?

Celem niniejszego opracowania jest analiza charakteru informacji o wysokości wynagrodzeń pracowników jako informacji stanowiących tajemnicę pracodawcy oraz przedstawienie problemów, które mogą wynikać z objęcia tych informacji tajemnicą. Artykuł odnosi się do kwestii dopuszczalności nakładania na pracowników obowiązków zachowania poufności co do informacji o wysokości swojego wynagrodzenia i wpływu takiego obowiązku na korzystanie przez pracowników ze swoich uprawnień oraz na przeciwdziałanie dyskryminacji płacowej.


Information on employee’s remuneration – employee’s or employer’s secret?

The aim of this study is to analyze the information on employees’ remuneration as the employer’s confidential information and to present problems that may arise from the secrecy of the information. The article refers to the obligation of confidentiality imposed on employees regarding the information on renumeration and the impact of this obligation on exercising employee’s rights and counteracting pay discrimination. Keywords: pay secrecy, non-disclosure clause, employer’s secret. Słowa kluczowe: tajemnica wynagrodzenia, klauzula poufności, tajemnica pracodawcy.