Forma umowy o pracę – refleksje praktyczne

Monitor Prawa Pracy | 1/2022
Moduł: prawo pracy
DOI: 10.32027/MOPR.22.1.1
Monika Gładoch
Forma umowy o pracę – refleksje praktyczne

Artykuł traktuje o formie umowy o pracę, której dochowanie może być trudne dla stron w okresie pandemii koronawirusa. Autorka wyjaśnia, że KP daje stronom swobodę w zakresie wyboru formy umowy o pracę. Umowa, która nie została zawarta w formie pisemnej, powinna być potwierdzona pisemnie przez pracodawcę. Niewykonanie tego obowiązku powoduje, że pracodawca naraża się na odpowiedzialność za wykroczenie. Forma pisemna może być zastąpiona formą elektroniczną z podpisem kwalifikowanym.A form of the employment contract – practical reflections

The article refers to a form of an employment contract, the application of which may be difficult for parties during the coronavirus pandemic. The author explains that the Labor Code gives the parties the freedom to choose a form of an employment contract. A contract that has not been concluded in writing should be confirmed in writing by the employer. Failure to comply with this obligation causes the employer to commit an offense. The written form may be replaced by an electronic form with a qualified signature. Key words: form of employment contract, written form, electronic form, employer’s obligation, personal files. Słowa kluczowe: forma umowy o pracę, forma pisemna, forma elektroniczna, obowiązek pracodawcy, akta osobowe.