Europejski Urząd ds. Pracy. Rola i uprawnienia nowej unijnej agencji

Monitor Prawa Pracy | 7/2020
Moduł: prawo pracy, prawo UE
DOI: 10.32027/MOPR.20.7.2
Bartłomiej Bednarowicz
Europejski Urząd ds. Pracy. Rola i uprawnienia nowej unijnej agencji

Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie roli, nakreślenie uprawnień oraz ocena skuteczności nowo powołanej unijnej agencji w dziedzinie mobilności pracowników – Europejskiego Urzędu ds. Pracy. Opisany został nie tylko proces tworzenia Urzędu, lecz także szczegółowej analizie poddano konkretne kompetencje nadane Urzędowi przez unijnego prawodawcę w jego obszarze działania. W końcowej części opracowania autor podejmuje również próbę oceny potencjału nowej unijnej agencji w sferze zapewnienia sprawiedliwej mobilności pracowników w całej UE.European Labor Authority: Role and eligibility of the new EU agency

The main objective of this paper is to present the role, eligibility and evaluation of efficiency of the newly established EU agency in the field of EU labor mobility – the European Labor Authority. The paper not only sketches out the process of establishing the Authority but also focuses on the Authority’s specific tasks and competences bestowed upon it by the EU legislature in its main area of activity. The author also attempts to assess the potential of the new EU agency in its objective to ensure fair labor mobility across the European Union.
Keywords: European Labor Authority, labor mobility free movement of workers, free movement of services, mobile workers, posted workers, frontier workers, enforcement of EU law, labor inspectorate, labor inspections. Słowa kluczowe: Europejski Urząd ds. Pracy, mobilność pracowników, swoboda przepływu pracowników, swoboda przepływu usług, pracownicy mobilni, pracownicy delegowani, pracownicy transgraniczni, egzekwowanie prawa Unii Europejskiej, inspektorat pracy, inspekcje pracy.