Europejski filar praw socjalnych wobec młodych osób na rynku pracy w Europie

Monitor Prawa Pracy | 7/2018
Moduł: prawo pracy, prawo UE
Mateusz Szymański

„Niezbyt wiele osób na tej sali reaguje entuzjastycznie,
gdy mówimy o aspektach społecznych – to wstyd.
Ponieważ Europa socjalna to kluczowa kwestia
na nadchodzące dziesięciolecia”.

Jean-Claude Juncker1
Celem niniejszego opracowania jest analiza zasad umieszczonych w Europejskim filarze praw socjalnych (Filar, EFPS) zarówno z perspektywy młodych osób, jak i zmieniającego się rynku pracy. Filar został proklamowany 17.11.2017 r. w Göteborgu podczas Szczytu Społecznego na rzecz Sprawiedliwego Zatrudnienia i Wzrostu Gospodarczego UE. Obejmuje on 20 zasad, na których ma bazować w przyszłości UE.

European pillar of social rights in regard to young persons on the European job market

The aim of the present study is the analysis of regulations included in the European pillar of social rights from the perspective of young persons and changing job market. Pillar was proclaimed on 17.11.2017, in Göteborg during Social Summit for Fair Jobs and Growth. The pillar includes 20 rules on which the future of the EU is going to be based. Keywords: European pillar of social rights, future of EU, young persons on the job market, changes on the job market.