Europejska autonomiczna koncepcja pracownika

(artykuł odorzeczniczy)

Monitor Prawa Pracy | 4/2020
Moduł: prawo pracy, prawo UE
DOI: 10.32027/MOPR.20.4.5
Joanna Unterschütz

Wyrok TSUE z 17.11.2016 r., w sprawie Ruhrlandklinik1, wydany na tle przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/104/WE z 19.11.2008 r. w sprawie pracy tymczasowej2, w znacznej mierze dotyczy interpretacji pojęcia pracownika. Wyrok ten wpisuje się w rozwijającą się od lat 60. XX w. linię orzeczniczą, w ramach której TSUE kształtuje autonomiczną, niezależną od funkcjonujących w poszczególnych państwach członkowskich UE definicję pracownika. W omawianej sprawie spór pomiędzy Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH (radą zakładową Ruhrlandklinik) a spółką Ruhrlandklinik gGmbH (kilinika szpitalna w Essen) wywiązał się na tle skierowania, członkini DRKSchwestern­schaft Essen eV (wspólnoty sióstr niemieckiego Czerwonego Krzyża w Essen, Niemcy, zwanej dalej „wspólnotą”) do pracy w Ruhrlandklinik.

ZBIORCZE TEZY:

1) Zgodnie […] z utrwalonym orzecznictwem Trybunału cechą charakterystyczną stosunku pracy jest okoliczność, że dana osoba wykonuje przez pewien okres na rzecz innej osoby i pod jej kierownictwem świadczenia, w zamian za które otrzymuje wynagrodzenie, przy czym kwalifikacja prawna i forma tego stosunku, podobnie jak charakter więzi prawnej, która łączy te dwie osoby, nie są w tym względzie decydujące.
2) Ograniczenie pojęcia „pracownika” w rozumieniu dyrektywy 2008/104/WE do osób objętych tym pojęciem na mocy prawa krajowego, w szczególności do osób, które są związane umową o pracę z agencją pracy tymczasowej, mogłoby zagrozić realizacji tych celów, a tym samym naruszyć skuteczność tej dyrektywy poprzez nadmierne i nieuzasadnione zacieśnienie jej zakresu stosowania.
3) Z uwagi na wszystkie powyższe rozważania pojęcie „pracownika” w rozumieniu dyrektywy 2008/104/WE należy interpretować w ten sposób, że obejmuje ono każdą osobę, która świadczy pracę – to znaczy wykonuje przez pewien okres na rzecz innej osoby i pod jej kierownictwem świadczenia, w zamian za które otrzymuje wynagrodzenie – i która jest chroniona z tego tytułu w danym państwie członkowskim, i to bez względu na kwalifikację prawną jej stosunku pracy w prawie krajowym, charakter więzi prawnej, która łączy te dwie osoby, i formę tego stosunku. Do sądu odsyłającego należy sprawdzenie, czy przesłanki te zostały spełnione w niniejszym przypadku i czy K. należy tym samym zakwalifikować jako „pracownika” w rozumieniu tej dyrektywy.European autonomous concept of an employee

The verdict of the CJEU in case Ruhrlandklini given in the light of provisions of the directive 2008/104/EC of the European Parliament and of the Council of 19.11.2008, regarding temporary work, mainly concerns interpretation of the concept of an employee. This verdict aligns with the judicature which has been developing since the ‘60s, within which the CJEU shapes an autonomous and independent from other member countries definition of an employee. The case in hand regards a dispute between Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH (works committee Ruhrlandklinik) and a company Ruhrlandklinik gGmbH (a health clinic in Essen) which arose in the light of putting a member of DRK Schwesternschaft Essen eV (a community of sisters of the Red Cross in Essen, Germany, hereinafter “community”) to work in Ruhrlandklinik. Keywords: employee, employment relationship, employment. Słowa kluczowe: pracownik, stosunek pracy, zatrudnienie.