Emerytura pomostowa

Wyrok SN z 7.6.2016 r., II UK 283/15

Monitor Prawa Pracy | 11/2016
Moduł: prawo pracy

Emerytura pomostowa jest emeryturą, to znaczy świadczeniem z ubezpieczenia społecznego na wypadek starości.

Wyrok SN z 7.6.2016 r., II UK 283/15

Przewodniczący Sędzia SN Beata Gudowska (sprawozdawca), Sędziowie SN: Zbigniew Myszka, Piotr Prusinowski. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 7.6.2016 r. sprawy z wniosku Jerzego K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w G. o prawo do emerytury pomostowej na skutek skargi kasacyjnej organu rentowego od wyroku SA w G. z 18.12.2014 r. […];
1) oddala skargę, 2) zasądza od ZUS w G. na rzecz Jerzego K. kwotę 120 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.