Egzekucja składek na ubezpieczenie przez Dyrektora Oddziału ZUS

Wyrok SN z 11.8.2016 r., II UK 315/15

Monitor Prawa Pracy | 11/2016
Moduł: prawo pracy

Dyrektor Oddziału ZUS prowadzi egzekucję nie tylko składek na ubezpieczenie społeczne, ale także na ubezpieczenie zdrowotne i fundusze.

Wyrok SN z 11.8.2016 r., II UK 315/15

Przewodniczący Sędzia SN Jerzy Kuźniar, Sędziowie SN: Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca), Maciej Pacuda. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 11.8.2016 r. sprawy z wniosku Jarosława M. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W. przy udziale zainteresowanego T. Sp. z o.o. z siedzibą w W. o odpowiedzialność członków zarządu za składki na ubezpieczenie społeczne na skutek skargi kasacyjnej wnioskodawcy od wyroku SA we W. z 20.11.2014 r. […]; oddala skargę kasacyjną.