E-ZLA oraz nowe zasady zawiadamiania o badaniu kontrolnym a wykorzystanie zwolnienia niezgodnie z jego celem

Monitor Prawa Pracy | 1/2019
Moduł: prawo pracy
DOI: 10.32027/MOPR.19.1.4
Kinga Piwowarska
E-ZLA oraz nowe zasady zawiadamiania o badaniu kontrolnym a wykorzystanie zwolnienia niezgodnie z jego celem

Zwolnienia lekarskie na papierowym formularzu obowiązywały do 30.11.2018 r., co oznacza, że obecnie lekarze są zobowiązani do wystawiania wyłącznie elektronicznych zwolnień lekarskich w systemach, które automatycznie podstawiają większość danych pracownika, po wpisaniu jego numeru PESEL. Ponadto najnowsze zmiany w prawie dotyczą również sposobu zawiadamiania pracownika o badaniu kontrolnym. Celem niniejszego opracowania jest praktyczne omówienie tych nowych rozwiązań prawnych, w tym konsekwencji wykorzystania zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego przeznaczeniem.


E-Sick Note and new ways of notifying about routine checkup ?and using the note contrary to its purpose

Sick notes on a paper application form were valid until 30.11.2018, which means that currently doctors are obligated to write only electronic sick notes in systems which automatically fill in most information about an employee, after the PESEL number is signed in. Moreover, the newest changes in law also relate to the way an employee is notified about a routine checkup. The aim of the present study is a practical discussion of these legal solutions, including consequences of using a sick note contrary to its purpose. Keywords: sick note, electronic sick note, routine checkup, illness, Social Insurance Institution, phone and electronic notification.