Dyskryminacja pracowników ze względu na niepełnosprawność

Wyrok SN z 28.2.2019 r., I PK 50/18

Monitor Prawa Pracy | 6/2019
Moduł: prawo pracy
DOI: 10.32027/MOPR.19.6.7

Pozbawienie pracowników mających ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy prawa do świadczenia, które nie jest rekompensatą za utratę pracy, z uzasadnieniem, że posiadają oni inne (niż wynagrodzenia za pracę) źródło dochodu pozwalające im na utrzymanie się w okresie aktywizacji zawodowej, jest dyskryminacją pośrednią tej grupy ze względu na niepełnosprawność (art. 183a § 4 KP).

Wyrok SN z 28.2.2019 r., I PK 50/18


Przewodniczący Sędzia SN Piotr Prusinowski, Sędziowie SN: Romualda Spyt (sprawozdawca), Andrzej Wróbel.
Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 28.2.2019 r. sprawy z powództwa J.S. przeciwko T.W. Spółka Akcyjna w J. o jednorazową odprawę i nagrodę jubileuszową na skutek skargi kasacyjnej powoda od wyroku SO w K. z 20.6.2017 r. […]; uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje SO w K. do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.