Dwuinstancyjne postępowanie sądowe z odwołania funkcjonariusza Służby Więziennej od ukarania dyscyplinarnego

Wyrok SN z 14.6.2018 r., II PK 95/17

Monitor Prawa Pracy | 10/2018
Moduł: prawo pracy
DOI: 10.32027/MOPR.18.10.5

Postępowanie sądowe z odwołania funkcjonariusza Służby Więziennej od ukarania dyscyplinarnego jest dwuinstancyjne i dopuszczalna jest skarga kasacyjna.

Wyrok SN z 14.6.2018 r., II PK 95/17

Przewodniczący Sędzia SN Krzysztof Staryk, Sędziowie SN: Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca), Dawid Miąsik. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 14.6.2018 r. sprawy z wniosku S.C. przeciwko Skarbowi Państwa – Dyrektorowi Okręgowej Służby Więziennej w B. o uchylenie kary dyscyplinarnej na skutek skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku SO w B. z 29.9.2016 r. […]; uchyla zaskarżony wyrok SO w B. z 29.9.2016 r. oraz poprzedzający go wyrok SR w B. z 14.3.2016 r., znosi postępowanie przed tymi sądami i sprawę przekazuje do rozpoznania SO w B. oraz orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.